Obchodní podmínky společnosti FRYNX GmbH

Obsah:

 1. Rozsah aplikace
 2. Nabízené služby
 3. Uživatelský účet
 4. Povinnosti uživatelů a zabezpečení účtu
 5. Poplatky
 6. Ukončení smlouvy
 7. Prohlášení o ochraně údajů
 8. Odpovědnost
 9. Volba práva a místo soudní příslušnosti
 10. Různé
 11. Ustanovení o oddělení

 

1. Rozsah aplikace

1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi FRYNX GmbH, Skodagasse 9/25, 1080 Vídeň (dále jen „FRYNX“) jako provozovatel internetových stránek www.frynx.eu a mobilní aplikace Frynx (dále společně „Stránky“) a mezi návštěvníky stránek, či osobami, které využívají služby na Stránkách společnosti FRYNX (dále jen „uživatelé“)

1.2. Jakékoli doplňkové smlouvy k těmto VOP musí být stanoveny písemně. FRYNX výslovně prohlašuje, že si přeje uzavřít smlouvu pouze na základě svých VOP. Uživatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s obsahem VOP před uzavřením smlouvy a souhlasit s jejím obsahem.

1.3. K VOP lze kdykoli získat přístup, případně vytisknout, stáhnout nebo uložit, na webové stránce www.frynx.eu.

1.4. Společnost FRYNX má výhradní právo tyto VOP změnit, nebo změnit jakákoli ustanovení v nich obsažená. Toto právo se týká i veškerých zásad nebo pokynů uvedených na Stránce a změnu lze provést kdykoliv bez uvedení důvodu. Společnost FRYNX uvede tyto změny na www.frynx.eu. Kromě toho společnost FRYNX upozorní uživatele na jakékoli změny zasláním informací na e-mailovou adresu uživatele nebo jiným způsobem. Pokud uživatel nevznese námitky do 10 pracovních dnů, budou změny považovány za přijaté uživatelem.

 

2. Nabízené služby

2.1. FRYNX nabízí marketingové služby prostřednictvím barů, restaurací a podobných zařízení (dále jen „partner“). Uživatelé mají možnost nakoupit zboží nebo služby od těchto partnerů, prostřednictvím Stránky.

2.2. Registrace uživatele je předpokladem pro používání Stránky a služeb, které nabízí společnost FRYNX. Uživatel si od společnosti FRYNX nekupuje žádné produkty přímo. FRYNX nabízí svým uživatelům možnost, získat nápoje různých druhů od partnerů zdarma, nebo se slevou. A to především pomocí kuponů, které FRYNX vystavuje uživateli v pravidelných intervalech.

2.3. Partneři se mohou kdykoli změnit, podle uvážení společnosti FRYNX.

2.4. Kupon lze uplatnit pouze v případě, že se uživatel identifikuje jako uživatel aplikace FRYNX před prvotní objednávkou, především pomocí kuponu na mobilní aplikaci, poskytnutého od společnosti FRYNX. Společnost FRYNX jedná pouze jako zprostředkovatel.

2.5. Kupon lze uplatnit s partnerem pouze v případě, že se uživatel před uvedením objednávky sám identifikuje jako uživatel aplikace FRYNX, a to zejména předložením kupónu poskytovaného společností FRYNX. Společnost FRYNX jedná pouze jako zprostředkovatel. Znehodnocení kuponu je výlučně odpovědnost partnera. Smluvní partnerem uživatele je výhradně partner. Společnost FRYNX vystupuje pouze jako prostředník k tomuto smluvnímu vztahu. Za naplnění této smlouvy je odpovědný pouze partner. Uživatel nemůže nárokovat náhradu škody na společnosti FRYNX.

2.6. Vyplacení kuponu je na základě volného uvážení partnera.

 

3. Uživatelský účet

3.1. Pro využívání služeb FRYNX, musí uživatel poskytnout osobní údaje. V tomto ohledu odkazujeme na samostatné prohlášení o ochraně údajů společnosti FRYNX.

3.2. S registrací a vytvořením uživatelského účtu, jakož i se zápisem platebních informací, je uzavřena smlouva o užívání mezi uživatelem a společností FRYNX. Smluvní obsah je použití Stránky a používání služeb FRYNX. Společnost FRYNX může odstoupit bez uvedení důvodu.

3.3. Registrace probíhá prostřednictvím online registračního formuláře. Vyplnění registračního formuláře nepředstavuje smlouvu se společností FRYNX. Jedná se pouze o nabídku pro uživatele, na uzavření smlouvy se společností FRYNX. Smlouva vstoupí v platnost až poté, co byly zadány platební informace uživatele a společnost FRYNX zaslala potvrzovací zprávu e-mailem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

3.4. Uživatelské účty jsou nepřenositelné.

 

4. Povinnosti uživatelů a zabezpečení účtu

4.1. Uživatel musí být starší 18 let, aby mohl používat službu FRYNX. Uživatel musí tuto skutečnost potvrdit během registračního procesu.

4.2. Uživatel musí zadat správná, aktuální a úplná data, pokud je uživatel požádán v registračním formuláři na webu nebo jinak.

4.3. Uživatel uschová svoje heslo a nepovolí třetím stranám přístup k uživatelskému účtu. Pokud uživatel zjistí, že třetí osoba má přístup k jeho uživatelskému účtu, musí o tom bezodkladně informovat společnost FRYNX na adrese support@frynx.eu. V takovém případě, nebo pokud existuje důvod se domnívat, že osoba, která využívá služby Stránky není uživatelem, FRYNX bude moci blokovat uživatelský účet. Uživatel je o zablokování informován prostřednictvím kontaktních údajů, které poskytnul. Na požádání mohou být uživatelům poskytnuty nové přístupové údaje.

4.4. Uživatel okamžitě aktualizuje registrační data a veškeré další údaje poskytnuté uživatelem na Stránce, aby se ujistil, že jeho údaje jsou správná a aktuální.

4.5. Uživatel souhlasí s veškerými riziky vyplývajícími z neoprávněného přístupu k registračním údajům a dalším údajům dostupným na Stránce.

4.6. Uživatel používá Stránku pouze pro osobní a nekomerční účely.

4.7. Uživatel má pouze jeden účet najednou a nemůže tento účet prodávat nebo převádět účet třetí straně nebo si vyměňovat účet s třetí stranou, nebo jiným způsobem zpřístupnit účet třetím stranám.

4.8. Uživatel je odpovědný za všechny činnosti, které jsou prováděny z uživatelského účtu. V případě, že uživatel zapomene přihlašovací údaje a chce je obnovit, bude přesměrován na stránku pro obnovení hesla.

4.9. Uživatel se zdrží jakéhokoli podnikatelsky škodlivého chování vůči společnosti FRYNX a jeho partnerům.

 

5. Poplatky

5.1. FRYNX v současné době nabízí své služby na základě smlouvy o užívání za poplatek ve výši 5,99 EUR (včetně DPH) za měsíc. Společnost FRYNX si vyhrazuje právo kdykoliv upravit poplatky. Změny poplatků budou sděleny aktualizací Stránky, nebo jinými prostředky, které společnost FRYNX považuje za vhodné. Pokud uživatel nevznese námitky do 10 pracovních dnů, budou změny považovány za přijaté uživatelem a platí pro další fakturační období.

5.2. Poplatky se platí předem na jeden měsíc. Platba je možná pouze kreditní kartou nebo inkasem. První platba je provedena v den uzavření smlouvy o užívání, z kreditní karty nebo bankovního účtu uživatele.

5.3. Uživatel poskytuje následující údaje:

5.3.1. Při platbě kreditní kartou: jméno držitele karty, číslo karty, společnost platební karty, datum platnosti, kód CVV a v závislosti na kreditní kartě MasterCard SecureCode nebo Verified by VisaCode.

5.3.2. Pro inkaso: IBAN a úplný název držitele účtu.

5.4. Údaje o kreditní kartě a účtu jsou bezpečně zpracovávány a uchovávány naším partneram Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko) (dále jen „zpracovatel plateb“), jeden z předních poskytovatelů ve zpracovávání mobilních plateb. FRYNX neukládá údaje o kreditní kartě nebo účtu. Na zpracování plateb se uplatňují podmínky a pokyny pro ochranu údajů zpracovatele plateb.

5.5. Po dokončení smlouvy o užívání uživatel opravňuje společnost FRYNX k účtování výše zmíněného poplatku z kreditní karty nebo bankovního účtu stanoveného uživatelem v okamžiku registrace. To se vztahuje i pro měsíčně opakující se poplatky, které mohou být čas od času upraveny.

5.6. Uživatel dále pověřuje společnost FRYNX po předchozím souhlasu, aby účtoval kreditní kartu nebo bankovní účet s jinými poplatky za služby, které uživateli vzniknou v rámci používáním Stránky.

5.7. Zaplacené poplatky za služby jsou nevratné.

 

6. Ukončení smlouvy

6.1. Společnost FRYNX může kdykoli ukončit smlouvu o užívání s výpovědní lhůtou 14 dnů bez uvedení jakéhokoli důvodu a zruší uživatelský účet po uplynutí této lhůty.

6.2. V případě závažných důvodů, jako je podezření z přenosu uživatelských údajů, nebo v případě neuhrazení poplatku z platební karty nebo bankovního účtu, nedostatečného věku či nedodržení požadavků bodu 4.8. společnost FRYNX má právo okamžitě ukončit smlouvu o užívání.

6.3. Uživatel může kdykoli ukončit smlouvu o užívání bez uvedení důvodů tím, že deaktivuje svůj uživatelský účet (zrušení předplatného). Pouhé smazání mobilní není považováno za ukončení smlouvy o užívání. Od okamžiku ukončení smlouvy, může uživatel stále využívat služby FRYNX po zbytek aktuálního fakturačního cyklu.

6.4. V každém případě bude uživateli oznámeno ukončení smlouvy.

 

7. Prohlášení o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně údajů je nedílnou součástí VOP. Z důvodu jasnosti je toto prohlášení uvedeno v samostatném dokumentu.

 

8. Odpovědnost

Společnost FRYNX neodpovídá za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Jakákoli odpovědnost je vyloučena v rozsahu povoleném zákonem.

 

9. Volba práva a místo soudní příslušnosti

9.1. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nebo v souvislosti s ní budou posuzovány výhradně v souladu s rakouským právem, s výjimkou referenčních norem a zákona o nákupu OSN.

9.2. Místem příslušnosti je Vídeň, Innere Stadt.

 

10. Různé

10.1. Stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky („externí webové stránky“) a externí obsah („externí obsah“) pro informační účely. Použití těchto externích webových stránek, externího obsahu nebo nabízených služeb je na vlastní nebezpečí. FRYNX nemá kontrolu nad externím obsahem a externími webovými stránkami a nenese za žádnou odpovědnost. Tyto služby jsou pouze doplňkového charakteru a není specifikováno, že FRYNX tyto stránky podporuje nebo doporučuje. Společnost FRYNX není zodpovědná za ověřování změn, aktualizací nebo kvality obsahu externího obsahu, externích webových stránek nebo internetových stránek odkazujících na stránky FRYNX.

10.2. Společnost FRYNX může na Stránce zobrazovat reklamy a propagační materiály od třetích stran. Obchod nebo korespondence s těmito třetími stranami, nebo účast na reklamních kampaních těchto třetích stran, jakož i veškeré podmínky, specifikace, záruky nebo ujištění, které se vztahují k těmto transakcím, se vztahují pouze na uživatelem a třetí stranou. Společnost FRYNX není zodpovědná ztráty nebo škody vyplývající z takových transakcí nebo vyplývající z existence těchto propagačních materiálů na své Stránce.

 

11. Ustanovení o oddělení

Pokud se některé ustanovení VOP stává nebo stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na přípustnou platnost zbývajících ustanovení. V tomto případě se neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí platným, účinným a vynutitelným ustanovením, které odpovídá nebo je nejblíže účelu ustanovení, které má být nahrazeno.